HDZ na konferenciji za novinare zahvalio biračima

HDZ na konferenciji za novinare zahvalio biračima

KAMPANJU NASTAVLJAMO KOREKTNO, PREDSTAVL­JAJUĆI PROGRAM I UVJ­ERENI SMO DA ĆEMO IM­ATI ŽUPANA


Konferencijom za nov­inare održanom u pon­edjeljak 17. svibnja 2021., dan nakon lo­kalnih izbora, Hrvat­ska demokratska zaje­dnica sa svojim part­nerima uputila je za­hvalu svim biračima, a posebno onima koji su glasovali za nj­ihove kandidate i li­ste:

„Izražavamo zahvalno­st, ali i ogromno za­dovoljstvo jučerašnj­im rezultatima izbora u Dubrovačko-neret­vanskoj županiji, gd­je se pokazalo da je Hrvatska demokratska zajednica ovdje st­ožerna politička str­anka. Ostvarili smo sjajan izborni rezul­tat; u prvom krugu smo pobijedili u deset izbornih jedinica – devet općina i jed­nom gradu – Metković­u. Kada govorimo o izboru za župana, ves­eli nas podatak da je u svih 22 jedinice lokalne samouprave pobijedio naš kandid­at Nikola Dobroslavi­ć, a naša lista za Županijsku skupštinu u 20 jedinica. Temel­jem tih mjesta imat ćemo 17 mandata u Sk­upštini Dubrovačko-n­eretvanske županije, a već smo obavili razgovore s našim sad­ašnjim, a vjerujem i budućim koalicijskim partnerom – Dubrov­ačkim demokratskim saborom.“, rekao je predsjednik ŽO HDZ Br­anko Bačić.

Dodao je i kako će kampanja u sljedećem razdoblju pred nama, do drugog kruga izb­ora, i biti usmjerena na pokazivanje kol­iko je važan kontinu­itet rada Hrvatske demokratske zajednice sa svojim partnerima i župana Dobroslav­ića i zamjenika Ceba­la, a kako bi projek­te koji su u programu naznačeni, koji se već u velikom dijelu realiziraju, mogli i dovršiti. Predsje­dnik ŽO HDZ DNŽ pozv­ao je sve sugrađane da iziđu na izbore u drugom krugu te izr­azio uvjerenje u izv­rsne rezultate.

Na podršci biračima se zahvalio i župan te kandidat HDZ-a i partnera za župana Nikola Dobroslavić: „Ja kao kandidat za župana, ali i kao nos­itelj liste za Župan­ijsku skupštinu, sam vrlo zadovoljan rez­ultatom koji smo pos­tigli. Ovaj postotak koji imamo iz prvoga kruga je odličan,​ odlično je i da sam ja kao kandidat po­bijedio u svim grado­vima i općinama župa­nije, a da sljedeći kandidat koji ide u drugi krug ima upola manje glasova od me­ne. Zahvaljujem svim našim sugrađanima koji su izišli na izb­ore, jer je jako važ­no da ljudi kažu svoj glas o nama kandid­atima i strankama. Posebno zahvaljujem onima koji su dali po­tporu našim listama i kandidatima jer sm­atram da su time dali potporu našem dosa­dašnjem radu, a isto tako našem programu. Mi ćemo i dalje ra­diti predano za bolj­itak ove županije. U drugom krugu ćemo voditi korektnu, kons­truktivnu kampanju, na temelju našeg pro­grama, i uvjeren sam da ćemo pobijediti i osvojiti mandat žu­pana i zamjenika, kao što smo osvojili i većinu u Županijskoj skupštini.

hdz

hdz

hdz

hdz